Beurs Magazine is een publicatie van Capital & Trends B.V. en verschijnt 12 keer per jaar. Deze publicatie wordt in de vorm van een aankondiging per e-mail, naar de abonnee’s verstuurd. Na publicatie is de nieuwsbrief op de website te lezen. Capital & Trends B.V. is gevestigd aan de Janseniuslaan 64-A, 4561 NN te HULST, Nederland. Tel: + 31 (0) 114 – 315 345. De periodieke e-mails en de publicaties op de website zijn geschreven door Bart Peters en medewerkers van Capital & Trends B.V., tenzij anders vermeld.

De Beurs Magazine publicaties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en adviezen m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze adviezen geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording.

Bij de samenstelling van de inhoud is de opinie en taxatie ontleend aan diverse gerenommeerde fondsmanagers en vermogensbeheerders. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicaties gestelde feiten en verstrekte opinies. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen in aandelen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen Capital & Trends B.V., haar redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook, die met beleggen in aandelen worden gelopen en verklaren met het aangaan van een abonnement hiermee akkoord te gaan. Abonnees en ook derden moeten alleen overgaan tot een beleggingsbeslissing met betrekking tot de producten die wij adviseren na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s), waarbij ze moeten overwegen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.

Medewerkers van Capital & Trends B.V. zijn niet bevoegd om abonnees en niet abonnees van persoonlijke adviezen te voorzien. Persoonlijke adviezen zullen daarom nooit worden gegeven. Wel kunnen vragen over de inhoud in de publicaties worden behandeld, zulks ter beoordeling van de redactie. Vragen over de inhoud van de nieuwsbrieven zullen nooit direct worden beantwoord, ook niet als die via e-mail of brieven worden gesteld.

Capital & Trends B.V. en/ of haar medewerkers behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen adviezen op te volgen. Het innemen van beleggingsposities door Capital & Trends B.V. en/of haar medewerkers kan zowel voor, als na publicatie van een advies plaatsvinden. T.a.v. het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beleggingsposities door Capital & Trends B.V., bestaat geen bepaling, noch beleid. Het zijn met name de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het innemen van een beleggingspositie bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van een advies.
Beurs Magazine publicaties zijn uitsluitend bestemd voor abonnees. Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Betaling kan plaatsvinden via iDEAL, Bancontact, Creditcard, Maestro, SEPA bankmachtiging of door directe overschrijving op ons rekening nummer.

Met de Niet Goed Geld Terug garantie kunt u Beurs Magazine 60 dagen gratis uit-proberen. Bent u niet tevreden, laat het ons weten, dan betalen wij u het volledige abonnementsgeld binnen 30 dagen terug. Na 60 dagen is uw aankoop definitief.

Opzeggen van uw abonnement is kosteloos echter, om misbruik te voorkomen berekenen wij bij een 2e opzegging 10 euro administratiekosten, en bij een 3e opzegging of meer, 25 euro per opzegging. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Indien u uw bank of creditcard maatschappij opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat u het abonnement bij ons hebt opgezegd, rekenen wij u €10,- storneringskosten + de abonnementskosten voor de periode dat u abonnee was.

Naast het jaarabonnement bieden wij ook een LifeTime abonnement aan. LifeTime wil zeggen: zolang we het magazine publiceren. Mochten wij besluiten om de publicatie van BeursMagazine stop te zetten binnen 3 jaar nadat u dit LifeTime abonnement hebt afgesloten, krijgt u pro rato het niet verbruikte gedeelte terug. Na 3 jaar vervalt het recht van compensatie.

De ontvanger van de nieuwsbrief verstrekt toestemming aan verzender tot het verzenden van reclame (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code).

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

Beurs Magazine, een publicatie van Capital & Trends B.V. All rights reserved, world wide.